Menu
Your Cart

TERMS & CONDITIONS

 เงื่อนไขและข้อตกลง 

 

การใช้งานเว็บไซต์ www.paiyaofficial.com ท่านยอมรับและตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้ เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข

Paiya Official สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆบนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การสมัครเป็นสมาชิก

         2.1. ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก Paiya Official  ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หาก Paiya Official ตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี Paiya Official  มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป

         2.2. ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของ Paiya Official ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น การสมัครสมาชิกเมื่อท่านสะสมยอดซื้อ 

         2.3. การสมัครสมาชิกยอดการสั่งซื้อทุก 1,000 บาท จะได้รับการสะสมแต้ม 1 คะแนน สมาชิกที่มียอดสะสม 100 คะแนนเป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์เป็น Privilege และคะแนนทุกยอดสะสมมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่เริ่มสะสม 

         2.4. ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

         2.5. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

         2.6. ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ

         2.7. หากท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ Paiya Official  หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง  Paiya Official ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ  

3. ราคา และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์

        3.1. Paiya Official  จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก Paiya Official  พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง Paiya Official  จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

        3.2. Paiya Official  พยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความเป็นจริง

        3.3  ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือราคาของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและร้านค้ามีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง Paiya Official  จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ

        3.4  หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง +6683-885-1695 

4. การจัดการคำสั่งซื้อ

        4.1. ท่านยอมรับว่า Paiya Official  มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทาง Paiya Official  ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงินเท่านั้น

        4.2. หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

5. การป้องกันการทุจริตและการระงับการใช้งาน

        5.1.  Paiya Official  สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆที่มีการกระทำดังต่อไปนี้

        5.2.  รายการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรือมีการทุจริต

        5.3.  รายการสั่งซื้อที่ใช้ข้อมูลที่ถูกโจรกรรม

        5.4.  หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อทาง +6683-885-1695

This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.